Google+

Kurumlar Vergisi Beyanında Hatırlatmalar

Kurumlar Vergisi Beyanında Hatırlatmalar
Reklam

Kurum beyanları yapılırken hatırlatmalar

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilmekte ve ödenecek kurumlar vergisi de beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2014 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, süre uzatımı olmadığı takdirde, 2015 yılı Nisan ayının 27. günü akşamına kadar verecekler ve ödemeleri gereken kurumlar vergisi varsa bu tutarı tek taksitte, nisan ayının sonuna kadar ödeyeceklerdir.

Kurumlar Vergisi beyannamesi ve eki mali tablolar 

Öte yandan, aktif toplamları veya net satışları toplamı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutarları aşan mükellefl erin temel mali tabloların (ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu) yanı sıra ek mali tabloları düzenlemeleri ancak bu tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tabloları” nı beyannameleri ekinde vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. 10 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca, 2014 yılı aktif toplamı 13.330.500,00 TL’yi veya net satışları toplamı 29.622.800,00 TL’yi aşan mükellefl erin 2014 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesi ile temel mali tabloların (Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu) yanı sıra, ek mali tablolardan (Ek Mali Tablolar; Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Yıllara İlişkin Özkaynaklar Değişim Tablosudur) sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu da vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.

Transfer fiyatlandırması yıllık belgelendirme yükümlülüğü 

Daha önceki muhtelif yazılarımızda da açıklandığı üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesinde, kurumlar vergisi mükellefl erinin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemeler, Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamının gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışındaki ilişkili kişilerle yapmış oldukları mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerini kapsamaktadır.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümüne göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemlerle ilgili olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” ile “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” nu hazırlamaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerden “Transfer Fiyatlandırması Formu”nun kurumlar vergisi beyannamesi ekinde (anılan form e-beyannamenin “Ekler” bölümünde yer almaktadır) vergi dairesine gönderilmesi gerekmekte, ancak transfer fiyatlandırması raporunun beyanname ekinde vergi dairesine gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Transfer Fiyatlandırması Formun’un kurumlar vergisi beyannamesi ekinde beyan edilme süresi, Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun ise hazırlanma süresi 25 Nisan tarihinin tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 27 Nisan 2015 günü mesai saati bitimi itibariyle dolacaktır.

Öte yandan, 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” bölümü uyarınca;
– Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde yurtiçi, yurtdışı ve serbest bölgedeki ilişkili kişilerle olan işlemlerine ilişkin olarak,
-Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde yalnızca yurtdışı ve serbest bölgedeki ilişkili kişilerle olan işlemlerine ilişkin olarak,
-Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefl erinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine ilişkin olarak,
“Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu”nun normal hesap dönemi için 25 Nisan olan kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar (2014 Yılına ilişkin Raporun 27 Nisan 2015 günü mesai saati bitimine kadar) hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. Genel tebligat hükümleri doğrultusunda mali idare tarafından istenildiği anda raporun 15 gün içinde teslimi gerekmektedir.

Diğer taraftan, – Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemleri,
– Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi üyeleri dışındaki mükelleflerin) ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,

– Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükellefl er, 1 No’lu transfer fiyatlandırması tebliğinde öngörülen bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edeceklerdir.

Kaynak: Dünya / Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ